תקנון ותנאי שימוש

ווין דילס המעניקה שירותיה בקשר עם השם והמותג WINEDEALS  להלן (“החברה” או “אנחנו”) מברכת אותך על שימושך בשירות הקניות המקוון שלה, דרך האתר www.winedeals.co.il  (“האתר”) או באפליקציה התואמת (“ככל שעלתה לאוויר) , (ה”אפליקציה”) .

מדיניות המשלוחים: החברה רשאית לשנות את מדיניות המשלוחים מעת לעת (לרבות גובה דמי משלוח) ללא צורך
במתן הודעה מוקדמת. שינויים אלה לא יחולו על הזמנות שנקלטו במערכת החברה לפני מועד השינוי. לפרטים נוספים
ראו סעיף 3להלן.
אספקת משלוחים עד הבית: השירות ניתן באזורים מסוימים במדינת ישראל, ואלה עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וללא התראה מוקדמת.

זמני אספקה: אנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לספק את המשלוחים תוך 3 ימי עסקים, מלבד מקומות מרוחקים שבהם זמן האספקה עד 5 ימי עסקים.
במהלך תהליך ההזמנה, עקב הזמנות רבות, תקלות למיניהן ו/או נסיבות אחרות, יתכנו איחורים או עיכובים במועדי האספקה. במקרים אלה נעשה מאמצים רבים על מנת לספק את ההזמנה בשעה מאוחרת יותר, או במועד אחר בתיאום
מול הלקוח.
פניות לקוחות: בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות בטלפון 055-7217966 או במייל
info@winedeals.co.il בימים א’-ה’ בין השעות ,8:00-21:00בימי שישי .08:00-14:00

ניתן לפנות אלינו גם בעמוד שלנו ברשתות החברתיות. אנא כתבו את הודעותיכם בעברית או באנגלית על מנת שנוכל להשיב לכם בהקדם.
הודעות פרסומיות: במסגרת השירותים ישלחו אליך הודעות פרסומיות ושיווקיות שונות, לרבות מידע אודות מבצעים והנחות “(הפרסומים)”. בעת רישומך לשירותים הסכמת לקבלת הפרסומים. למען הסר ספק, במתן הסכמתך זו
ובשימושך בשירותים, הנך מסכים לקבלת הפרסומים. הנך רשאי להסיר את כתובת האי-מייל מרשימת התפוצה או לבטל קבלת הודעות פרסומיות נוספות למכשיר הנייד באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה (” )”Unsubscribeאשר יופיע במייל או בהודעה או על ידי בחירת באפשרות הסרה אחרת המצויה בהודעות אלה. לפרטים נוספים, נא ראו סעיף 7להלן וסעיף 12במדיניות הפרטיות של החברה.
ביצוע הזמנות באתר: הזמנה באתר אפשרית 24שעות ביממה, למעט במקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעת החברה.
סירוב החברה לביצוע הזמנות: שירותי החברה אינם מהווים הצעה בלתי הדירה. קבלת הזמנה מאת המשתמש לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישת מוצרים. קבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה, לכיסוי איזור החלוקה הרלוונטי וכן בהתאם לתנאי שימוש אלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת למשתמש כלשהו את הזכות לבצע רכישות ו/או להפחית את כמות המוצרים שהוזמנו, וזאת ללא צורך במתן נימוקים או הצדקות כלשהם. בהקשר זה יובהר כי החברה רשאית
לסרב לביצוע הזמנות מוצרים שעל פי שיקול דעתה הבלעדי הינן בגדר רכישה סיטונאית של ושומרת לעצמה את הזכות להפחית או למנוע ביצוע הזמנות ורכישות סיטונאיות כאמור. החברה רשאית לשנות את ההגבלה בהודעה שתימסר באמצעות האתר.
1.הסכמה לתנאי השימוש
אנא קרא בעיון את התנאים לפני שאתה משתמש בשירותים. בעצם התחברותך, התקנת האפליקציה ו/או שימוש
בשירותים, כניסה, גלישה ו/או ביצוע תשלומים דרכם, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה.
2. להלן, ביחד – “התנאים)”. אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימושך בשירותים. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.
אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או מלעשות שימוש בשירותים והנך מתחייב להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שלך, באופן מיידי.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לזכר ונקבה כאחד.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למשתמשים לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים הזמנות באתר לקרוא את תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות של החברה.
מועד תחילתו של העדכון ו/או השינוי יחולו בעת פרסומו של הנוסח המעודכן באתר וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום האמור, תהיה כפופה לתנאי השימוש המעודכנים. שינויים מהותיים שיבוצעו בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף תוך שבעה ( )7ימים ממועד שליחת הודעה על כך מאת החברה באמצעות החלפת הקישור לתנאי השימוש בעמוד הבית באתר ו/או על ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המעודכנת במרשמי החברה, כפי שנמסרה
לחברה על ידך ו/או בכל דרך אחרת שתיבחר על ידי החברה. במידה וידרשו שינויים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מיידי או כנדרש על פי הדין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.
2.השירותים והגבלות חשובות
תחילת השימוש בשירותים
כל אדם  שגילו מעל 18 ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל רשאים להצטרף לשירותים ולבצע הזמנות באתר, בכפוף לכך מסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.
למרות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות האתר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.
השימוש בשירותים נוח ופשוט:
• עליך לבחור את המוצרים אותם הנך מעוניין לרכוש ולהעבירם ל”סל הקניות.”
• ניתן להזמין כמויות סבירות של מוצרים, לפי שיקול דעת החברה ובהתאם למגבלות שיקבעו על ידה ויצוינו ביחס למוצרים הרלבנטיים.
מוצרים שבחריגה ולא לספקם, ללא צורך בעדכון המשתמש.

מחירים
oמחירי המוצרים (כולל מע”מ) הנקובים בעת הקלדת ההזמנה, יחייבו את החברה ואת המשתמש

המזמין. יחד עם זאת, רשאית החברה לשנות את המחירים מעת לעת. מחירי מבצע למיניהם יחולו אך ורק בתקופת המבצע (נכון למועד אספקת המוצרים) ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
מבצעים יסתיימו בחלוף התקופה הנקובה או עם גמר המלאי, לפי הקודם מביניהם.
• עם מילוי “סל הקניות” ואישור התשלום, תופיע אסמכתא עם מספר ההזמנה ופרטי ההזמנה.
• תשלום מבוצע דרך האתר או האפליקציה.
• עם הזנת ההזמנה, ובכפוף לאישור תשלום מחברת האשראי, החברה תנתב את ההזמנה לנותן שירותים אשר מתפקידו לספק את ההזמנה ללקוח.
תכולת המוצרים

  

• תכולת המוצרים ו/או ההיצע ו/או מגוון המוצרים המוצגים באתר ו/או באפליקציה כפופים לשינויים בכל עת והחברה רשאית להחליף ו/או להוסיף ו/או להוציא איזה מהמוצרים המוצגים באתר ו/או באפליקציה, בכל עת ולפי שיקול דעתה.
• תמונות המוצרים הנן לצרכי המחשה בלבד ואין בהן כדי לחייב את החברה.
אספקת המוצרים ליעד
• כתובת היעד תסופק על ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.
• המשלוח עם המוצרים שבחרת יגיע לכתובת היעד שהזנת במערכת. יתכן שתידרש להציג את פרטי ההזמנה ואת פרטיך לצרכי אימות, לכל הפחות במשלוח הראשון.
• בהעדר מענה בכתובת היעד, יוחזרו המוצרים לחנות ומשלוח נוסף יהיה כרוך בדמי משלוח נוספים.
• השארת המוצרים בסמוך לדלת (או באופן אחר שאינו מהווה קבלה אקטיבית) הנה באחריותך בלבד.
• אנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לספק את המשלוחים תוך 3 ימי עסקים, מלבד מקומות מרוחקים שבהם זמן האספקה עד 5 ימי עסקים. עקב הזמנות רבות, תקלות למיניהן ו/או נסיבות אחרות, יתכנו איחורים או עיכובים במועדי האספקה. במקרים אלה נעשה
מאמצים רבים על מנת לספק את ההזמנה בשעה מאוחרת יותר, או במועד אחר בתיאום מול הלקוח. זאת ועוד, יתכן כי חלונות אספקה מסוימים לא יהיו זמינים לביצוע משלוחים בשעות עומס.;

• במקרה של ביטול ההזמנה לאחר שיצאה כבר למשלוח, החברה שומרת על זכותה לגבות דמי ביטול בתוספת עלות המשלוח כפי שנקבעה על ידי החברה.
• החברה רשאית לבטל הזמנה על פי שיקול דעתה הבלעדי במקרים של שימוש לא סביר באתר ו/או באפליקציה.
• יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצרים וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – ,1981הוראות חוק המכר, התשכ”ח – ,1968 והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – ,1986ו/או בכפוף לתנאי שימוש אלה.


• יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל להעלות טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלשהן כלפי החברה לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה.


3. החלפות, החזרים וזיכויים
• לפניות בנושאים אלה ראו “פניות לקוחות” לעיל.
• זיכויים והחזרים כספיים יינתנו לפי שיקול דעת החברה ובהתאם לדין.
• מוצרים פגומים – יש לפנות אל החברה לא יאוחר מארבעה ( )4ימים ממועד האספקה, בצירוף קבלה/אישור הזמנה המעידה על הרכישה. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הלקוח בעלות המוצר הפגום.
• מוצרים פסידים – אם נתגלה במועד האספקה כי מוצר פסיד הנו פגום או מקולקל, יש לפנות לחברה מיד לאחר האספקה בצירוף קבלה/אישור הזמנה המעידה על הרכישה. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להחליף את המוצר הפסיד או לזכות את הלקוח בעלותו.
• החזרות והחלפות מוצרים יתואמו עם החברה בלבד. ככלל, מוצרים שאינם אטומים באריזתם המקורית לא יוחלפו.
הגבלות לקבלת השירותים
• רכישה של משקאות אלכוהוליים/משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18שנים. מובהר בזאת, כי בעת הזמנת מוצרים אלו הנך מאשר כי הנך בוגר הרשאי לרכוש מוצרים אלו על פי החוק. כמו כן, על פי החוק, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים החל מהשעה 23:00ועד השעה 6:00ביום המחרת.
• החברה אינה יצרן ואינה מסמנת מוצרים באשר לתכולתם. משתמשים הסובלים מאלרגיות נדרשים לקרוא היטב את סימון היצרן או הספק על גבי המוצר.


תנאים כלליים נוספים


הגישה לאתר או לאפליקציה מוצעת בשלב זה ללא תשלום, והחברה שומרת את הזכות לגבות תשלום או עמלה בגין השימוש בהם בשיעורים ובמועדים כפי שתחליט החברה בכפוף לכל דין. יחד עם זאת, הנך אחראי עבור תשלומים לצדדים שלישיים, לרבות בגין שימוש באינטרנט, ברשת הסלולרית או עמלות סליקה שונות.
השירותים והתכנים ניתנים לך “כמות שהם” (,)“AS ISוהשימוש בהם הינו באחריותך הבלעדית.
שימוש באתר ו/או אפליקציה מאפשר הזמנת מוצרים, אך החברה אינה יצרן. לכן, אין לחברה כל אחריות לתוצאות השימוש במוצרים או לאיכותם.
הטבות ופרסומות (ככל שיופיעו בקשר עם מוצרים) אינן מהוות המלצה מצד החברה לרכישת מוצרים ספציפיים ולא מוצרים אחרים. לא יהיו למשתמש כל טענה נגד החברה בגין מצגים בהטבות או בפרסומות אלה.
לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באתר או באפליקציה.
4.שירות משלוחים

א. לחברה הזכות לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש ובהתאם לשיקול דעתה

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח על פי שיקול דעתה ואינו מתחייב להודיע מראש על כל שינוי שהוא. 

ג. שעות האספקה יתואמו עם הלקוח על ידי חברת ההפצה בהתאם לפרטים שישאיר הלקוח בעת ההזמנה.

ד. המשלוח יימסר לרוכש ו/או למבוגר אחראי מטעמו בכתובת בה נקב הלקוח בהזמנה בלבד

ה. במקרה והרוכש או מבוגר אחראי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחברה. על הרוכש לצור קשר עם החברה בטלפון או במייל ולתאם מועד אספקה חדש.

  ו. במקרה בו תואם מועד אספקה חדש, יחויב הרוכש בדמי משלוח על סך 60ש”ח

 ז.אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הרוכש מחובתו לשלם לחברה בגין האספקה.

5.שימושים אסורים
פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש בשירותים, בין אם באתר ו/או באפליקציה. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית.
אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי,) אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה, או בהסכמת החברה מראש ובכתב: (א) להשתמש בשירותים ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, פוגענית ו/או מזיקה, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש בשירותים ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ג)להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהשירותים כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני
הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TMאו ®); (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות (כולל בין היתר, זכויות קניין רוחני), או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לשירותים ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע, להכביד או לשבש בפעולת האתר ו/או האפליקציה או השרתים או הרשתות
המאחסנות או התומכות בהן, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו)להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, בעסקיך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות השירותים או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס בלתי סביר על תשתית האתר ו/או האפליקציה; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה
לאתר או לאפליקציה; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת( אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק מהאתר ו/או מהאפליקציה, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל
חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות הקניין הרוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן,) בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (י) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה; (יא) ליצור סביבת דפדפן, לתחם ( ,)frameליצור העתק ( )mirrorאו לבצע in-line linkingלכל חלק מהאתר או האפליקציה; (יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה
מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר או לאפליקציה; (יג) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים; (יד) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר או לאפליקציה או לתכנים, כל וירוס, “תולעת,” סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טו) להתחזות לאחר, לעשות שימוש באמצעי
תשלום של צד ג’ ו/או שלא על פי דין; ו/או (טז) להפר אי אלו מהתנאים.
6.מדיניות פרטיות
החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמו. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר לחברה ו/או הונגש לה בהתאם למדיניות הפרטיות כך שהמידע האישי יישמר במאגר המידע שבבעלות החברה. החברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר ישראל, דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניה טלפונית, פקסימיליה, מסרונים
ואמצעי מדיה נוספים, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיו”ב. במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר אליך מידע שיווקי, פרסומי וכל מידע נוסף בקשר לחברה ולשירותים.
במידה והינך מעוניין שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליך להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של החברה המשולבת כאמור בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה.
החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המשתמש או כל שימוש לרעה אחר ככל שהמשתמש לא שמר את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלו כראוי או לא החליף את סיסמתו מעת לעת כמומלץ.
כזכור, לפני השימוש באתר או באפליקציה יש לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.
7.זכויות קניין רוחני
האתר, האפליקציה והתכנים שבהם, הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו וכן מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, סרטונים, קישורים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ה-” ,“look and feelאלגוריתמים, ממשקים, ,GUIתכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים בהם או דרכם (להלן, ביחד –
הקניין הרוחני)” הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, חוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.
בכפוף לתנאים, החברה מעניקה למשתמש, והמשתמש מקבל בזאת, רישיון מוגבל, אישי, בלתי-ייחודי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, בלתי-עביר, שאינו ניתן להמחאה להשתמש באתר או באפליקציה ובתכנים באמצעות מחשב או על גבי מכשיר נייד שבבעלות המשתמש באופן שאינו מסחרי, בהתאם לתנאי שימוש אלה. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת אשר ניתנת לביטול כאמור.

היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי פעילות או איכות השירותים (להלן –”פידבק,)” החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי.
8.סימני מסחר ושמות מסחריים
סימני המסחר והלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה (להלן – “סימני המסחר של החברה)” הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) המובאים במסגרת השירותים שייכים לבעליהם (להלן – “סימני מסחר של צדדים שלישיים.)” סימני
מסחר של צדדים שלישיים מובאים (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.
9.זמינות ושינויים באתר ו/או באפליקציה
זמינות ופונקציונאליות האתר ו/או האפליקציה תלויה בגורמים שונים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או צדדים שלישיים אחרים. אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהשירותים יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי השירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות וזאת מכל סיבה שהיא. היה ותידרשנה פעולות תחזוקה אשר צפויות להשפיע על זמינות השירותים, עשויה החברה (אך לא חייבת) להודיע על כך מבעוד מועד.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר באתר ו/או באפליקציה ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. המשתמש מסכים כי החברה לא תהיה אחראית כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת השירותים. ככל שיתאפשר, החברה תספק עדכונים ותמיכה ישירות למשתמש, לפי שיקול דעתה של החברה. אם הינך נדרש לתמיכה כלשהי בקשר לשימוש באפליקציה, אנא צור איתנו קשר שירות הלקוחות ו/או דרך האפליקציה.
החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המשתמש לשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין. בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר ו/או האפליקציה, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת ולא תעמוד לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף “כללי” ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.
10.קישורים לאתרים של צדדים שלישיים
קישורים מסוימים המופיעים באפליקציה ו/או באתר מפנים את המשתמש לאתרים או לשירותים שאינם של החברה ושאינם בשליטת החברה. מקורות אלה מובאים לנוחותך בלבד והחברה שומרת את הזכות למחקם בכל עת. החברה אינה אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. שימושך במקורות אלה, האינטראקציות שלך עם צדדים שלישיים במסגרתם,
וכל נזק שלכאורה נגרם לך כתוצאה משימושך בהם הנו באחריותך בלבד.
11.הסרת והגבלת אחריות
השירותים והתכנים ניתנים למשתמשים “כמות שהם” ( .)AS ISהחברה, ו/או נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג,’ מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש,) עלפי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) כתוצאה משימוש ו/או מרכישה
מהאפליקציה ו/או מהאתר וכן כתוצאה מהתכנים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש באתר ו/או באפליקציה או מהאיכות המסחרית שלהם או לאי התאמה של איזה מהם למטרה מסוימת או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או של נציגי החברה, הנובעים או הקשורים בתנאי השימוש; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו.
האמור לעיל הינו לרבות במקרה של רכישה באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום לנזק.

החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים כי (א) האפליקציה ו/או האתר ו/או התכנים יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, ( )2כל השגיאות, התקלות או הפגמים באפליקציה ו/או באתר יתוקנו, ו/או ( )3תוצאות השימוש באפליקציה, באתר ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.
החברה ו/או נציגי החברה לא יהיו אחראיים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו הנובע מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים),תקלות הנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה וכן כל מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם. המשתמש מסכים כי השימוש באפליקציה ו/או באתר ו/או בתכנים הנם באחריותו הבלעדית.
החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ו/או האפליקציה ויחד עם זאת המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות האתר ו/או האפליקציה ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר ו/או לאפליקציה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגיה בגין נזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש באפליקציה, באתר ובתכנים תוגבל לסכום אותו שילם המשתמש לחברה ב-12 החודשים שקדמו לאירוע אשר יצר עילה כלפי החברה, או לחלופין סכום של מאה ( )100שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם.
החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שיסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה ו/או מי מטעמה.
למען הסר ספק מובהר, כי אחריות החברה תהיה מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.
12.שיפוי
המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו באפליקציה, באתר ו/או בתכנים שלא כדין; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באפליקציה, באתר או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף
לאחר סיום ההתקשרות עם החברה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי כאמור, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה מלאה אתנו בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.
13.תנאים מיוחדים שקשורים לספקי פלטפורמה צד שלישי
מאחר שאתה יכול להוריד את האפליקציה מפלטפורמה של צד שלישי, מספק שירות או מפיץ (“ספקי פלטפורמה)”
השימוש שלך באפליקציה כפוף לכללי שימוש של ספקי פלטפורמה (“כללי שימוש.)” שים לב שייתכן שכללי שימוש נוספים עשויים לחול, והאחריות היא שלך לבדוק אילו כללי שימוש עשויים להיות רלוונטיים ולחול על השימוש שלך באפליקציה. בהקשר זה לא תעמוד לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם כללי השימוש שיחולו עליך. הנך מתחייב לפעול בהתאם לכללי השימוש, וכללים אלו החלים על השימוש שלך באפליקציה משולבים כאן על
דרך הפניה. במקרה של סתירה בין התנאים המופיעים בתנאי שימוש אלה וכללי השימוש של ספקי הפלטפורמה ביחס למצגים, התחייבויות ומגבלות על השימוש באפליקציה, הגבלת אחריות או כל סעיף אשר מטיל אחריות כלשהי על ספק הפלטפורמה, אזי כללי השימוש של ספק הפלטפורמה הרלוונטי יגברו ביחס לספק הפלטפורמה הרלוונטי. שים לב כי השימוש שלך בכל תוכנה אשר נרכשה בחנות App Storeחייב להיעשות בהתאם לתנאי השימוש שנקבעו על ידי
Appleלרבות אלו המופיעים ב – App Store Terms of Serviceשהיו בתוקף במועד תחילת שימושך בתוכנה וכי לא תעמוד לך כל טענה ואו דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה והשימוש בתוכנה יעשה באחריותך המלאה
והבלעדית.

14.תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי
האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים (“רכיבי צד שלישי.)” הנך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם, האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת
רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות את באפליקציה או כל חלק ממנה (פרט
לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת “קוד פתוח.”
15.כללי
(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאפליקציה או לשימוש בהם, לרבות במתחם ההטבות יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם,) ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך
באפליקציה ובמתחם ההטבות תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה
אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז)
הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאפליקציה, ו/או מהאתר ו/או מהתנאים,
תעמוד לך במשך שנה אחת ( )1מיום קרות האירוע
. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג’ כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל,) בשפה העברית או האנגלית,
(יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.
.16שאלות
במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת:
 info@winedeals.co.ilאנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

הרשמו לניוזלטר שלנו ותהיו הראשונים לדעת על המבצעים וההטבות שלנו וגם תקבלו למייל